Algemene Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAKANTIEWONING TER BOS

Adres vakantiewoning: Zevenlindenweg 5-69, 3744 BC Baarn

ARTIKEL 1: ALGEMEEN EN DE BEGRIPSBEPALINGEN

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van de vakantiewoning, de tijdelijke huurovereenkomst verder ook te noemen: huurovereenkomst
 2. Onder vakantiewoning wordt verstaan de te verhuren woning, hierna verder te noemen als Ter Bos.
 3. Onder huurder wordt mede verstaan degene die de door de eigenaar te huur aangeboden woning huurt.
 4. Onder eigenaar wordt verstaan Mevrouw M.I Elema-Jansen, verhuurder van de te verhuren vakantiewoning.
 5. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Lage Vuursche.
 6. Onder factuurbedrag wordt verstaan de huur verhoogd met de wettelijk verplichte toeristenbelasting.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING HUUROVEREENKOMST

 1. Het reserveren van Ter Bos kan geschieden via het boekingsformulier op de website van Ter Bos, te weten terbos.nl
 2. Bij boeking per internet komt de huurovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van ontvangst per e-mail van een bevestiging van de eigenaar.
 3. Bovengenoemde reserveringen zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering geen restitutie mogelijk is, tenzij anders overeengekomen met eigenaar.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VERHUURDER

 1. Verhuurder stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, de vakantiewoning aan huurder ter beschikking.
 2. Verhuurder draagt er zorg voor dat de vakantiewoning in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.
 3. Verhuurder staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.
 2. Ter Bos mag niet meer dan zes personen betrokken worden, behoudens uitzonderingen, ná toestemming van de eigenaar. Het aantal zes mag niet overschreven worden. Bij overschrijding, zonder voorafgaande toestemming, wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het Ter Bos geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR DE HUURDER

 1. Voor elke wijziging, tot maximaal 6 weken voor aankomst, in een bevestigde boeking brengt de eigenaar een bedrag van € 25,00 in rekening. Deze kosten worden niet berekend indien de huurder bijboekt of overboekt naar een andere of duurdere periode. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.
 2. Iedere annulering dient per mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.
 3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  1. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd;
  2. bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
 4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

ARTIKEL 6: OPZEGGING OF WIJZIGING DOOR DE EIGENAAR

 1. De eigenaar kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
  1. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, faillissement, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d;
  2. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de eigenaar niet kan worden gevergd.
 2. In beide gevallen zal de eigenaar de huurder zo spoedig mogelijk het volledige factuurbedrag terugstorten. Enige andere schade of gevolgen van opzegging of wijziging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

ARTIKEL 7: BETALINGSCONDITIES

 1. Bij het bevestigen van reservering dient het volledige factuurbedrag binnen 5 dagen na boeking, door middel van bankoverschrijving te worden voldaan.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan er een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken, echter alleen nadat de eigenaar hier akkoord mee is gegaan. Deze betalingsregeling zal in de reserveringsbevestiging worden opgenomen.
 3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt de eigenaar aanmaning per email. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van de eigenaar, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en is de overeenkomst ontbonden. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.
 4. Huur:
  • De huurprijzen zijn inclusief BTW.
  • De huurprijzen zijn inclusief het verbruik van gas, water en elektriciteit.
  • De huurprijzen zijn inclusief bed-, bad- en keukenlinnen.
  • De huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
  • Voor actuele huurprijzen wordt verwezen naar onze website: terbos.nl alsmede de bedragen vermeld of de bevestigingsemail.

ARTIKEL 8: BESCHIKBAARHEID VAN HET VAKANTIEHUIS

 1. Ter Bos wordt bij een weekarrangement verhuurd van vrijdag tot vrijdag. Het huis kan dan op de dag van aankomst ná 15.00 uur worden betrokken en dient op de dag van vertrek vóór 10.00 uur weer vrij beschikbaar opgeleverd te worden.
 2. Ter Bos wordt bij een midweekarrangement verhuurd van maandag tot vrijdag. Het huis kan op maandag ná 15.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur weer vrij opgeleverd te worden.
 3. Ter Bos wordt bij een weekeindarrangement verhuurd van vrijdag t/m maandag. Het huis kan op vrijdag ná 15.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek op maandag vóór 10.00 uur weer beschikbaar opgeleverd te worden.
 4. Voor het verkrijgen van toegang tot het vakantiehuis ontvangt huurder 7 dagen voor aankomst aanvullende informatie op het door verhuurder opgegeven emailadres.

ARTIKEL 9: BEWONING EN PARK REGELS

 1. Het aantal personen dat is opgegeven op de reserveringsaanvraag mag niet overschreden worden. 
 2. Het park en de directe omgeving daarvan vallen binnen een aangewezen Stiltegebied. Het voortbrengen van lawaai is gebonden aan de ‘Verordening stiltegebieden provincie Utrecht’. Een van de regels is dat het stil is tussen 23.00 uur in de avond en 07.00 uur in de ochtend. 
 3. Het ophangen van was- en beddengoed in het zicht van omwonenden dient vermeden te worden.
 4. Het aanleggen van open en onvoldoende afgeschermde vuren is verboden.
 5. Huisvuil dient in gesloten zakken of dozen in de daarvoor bestemde container(s) te worden gedeponeerd. Lege dozen, kistjes e.d. dienen plat te worden gemaakt alvorens deze in de container te deponeren.
 6. In het park zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens over “woonerf” van toepassing:
  • Alle verkeer dient zich stapvoets te bewegen:
  • de maximaal toegestane snelheid is 10 km per uur;
  • alle verkeer is gelijkwaardig aan elkaar;
  • gemotoriseerd verkeer heeft geen voorrang op langzaam verkeer;
  • verkeer van rechts heeft voorrang; 
  • parkeren op de wegen is niet toegestaan;
  • langer dan 1 week aaneen parkeren op het parkeerterrein is niet toegestaan;
  • bij verkeersongevallen dient de schade onderling geregeld te worden;

Bij overtreding van een van bovenstaande regels kan onmiddellijke verwijdering volgen.

ARTIKEL 10: HUISDIEREN

 1. Er zijn geen huisdieren toegestaan. Bij overtreding hiervan kan onmiddellijke verwijdering volgen.

ARTIKEL 11: ROKEN

 1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoning te roken. Bij overtreding hiervan kan onmiddellijke verwijdering volgen.

ARTIKEL 12: INVENTARIS

 1. Ter Bos is compleet ingericht voor 6 personen inclusief linnengoed (lakens, slopen, hand- en theedoeken, enz.).

ARTIKEL 13: SCHADE

 1. Door huurder veroorzaakte schade aan de inventaris zal aan huurder in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt voor schade aan de woning. Eigenaar heeft als uitgangspunt dat huurder hiervoor verzekerd is via een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of middels het afsluiten van een reis- en bagageverzekering.
 2. Schade dient door huurder aan eigenaar niet later dan vertrekdatum kenbaar gemaakt te worden door contact op te nemen per telefoon of email.
 3. Afwikkeling van schade zal door eigenaar per schriftelijke bevestiging worden vastgelegd.

ARTIKEL 14: KLACHTEN – INLICHTINGEN

 1. Er is eigenaar alles aan gelegen om huurder een zo prettig mogelijke vakantie te bezorgen. Desondanks kan er iets mislopen. Hiervoor wordt huurder verzocht in eerste instantie contact op te nemen met de eigenaar. Contact gegevens kunnen op de website terbos.nl gevonden worden. Ook kan huurder gebruik maken van het evaluatie/verbeterpunten formulier dat in Ter Bos aanwezig is.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in Ter Bos;
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
  • het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan dat de door de eigenaar ingeschakelde beheerder(s), waarvan eigenaar afhankelijk is, nalatig is/zijn gebleven;
  • kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
 2. Voor wat betreft ongevallen in of om de woning kunnen de eigenaar, de beheerder of niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van Ter Bos zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
 5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij iedere aangeboden woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.
 6. De eigenaar draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en andere voorlichtingsmateriaal, voor zover deze haar door derden zijn verstrekt.